Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”
Организация на охранителната дейност

Новини

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

16.01.2017

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ КОЙТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВАТ В КОЛЕЖА, СЕ ЗАДЪЖАВАТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.ТОВА Е ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАВЪРШИЛИ НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА.


 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖА

15.01.2017

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 004/14.04.2016 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ЧЛЕН 1 АЛИНЕЯ 4 .

1. КОЛЕЖАНИН, КОЙТО Е ДОВЕЛ И СЪДЕЙСТВАЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВ КОЛЕЖАНИН В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАН КАТО ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР В РАЗМЕР НА 5 % ОТ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВА.

2. ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % ДЪЛЖИМА НА КОЛЕЖАНИНА ДОВЕЛ ДРУГ КОЛЕЖАНИН СЕ ПРЕСМЯТА ОТ ТАКСАТА ПО ПРОФЕСИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОБУЧАВА И СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ ТАКСАТА ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР. АКО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ МУ СЕМЕСТЪР СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СЕМЕСТРИАЛНАТА МУ ТАКСА ЗА НЕГО.

3.ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % СЕ ДЪЛЖИ САМО ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР ЗА ЕДИН ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, АКО ДОВЕЖДАЩИЯТ КОЛЕЖАНИН Е ДОВЕЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КОЛЕЖАНИН, СЪОТВЕТНО ЗА ВСЕКИ НОВ ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, ПОЛУЧАВА НОВИ      5 % ОТСТЪПКА .


 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА!

06.01.2017

 

ЦЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ПРОФЕСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА НИ НА "ПРИЕМ"

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ! НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ РАЗВИЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО В ОБЛАСТИ, В КОИТО МНОГО ОТ ВАС ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО ! НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ПАРАМЕДИК" ЗА 4-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДО 2020 ГОДИНА, ПО ДУМИТЕ НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР, ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЯТ В СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА ПОМОЩ 2000 ПАРАМЕДИЦИ....ЕДИНСТВЕНИТЕ СМЕ НИЕ, НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ, ОБУЧЕНИЕТО Е ДВЕ ГОДИНИ.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕТО НА КОЛЕЖАНИ В КОЛЕЖА ВИЖТЕ НА "ПРИЕМ".


 

Организация на охранителната дейност

Начало » Организация на охранителната дейност

Привличат Ви екстремните професии и искате да се реализирате в системата на обществената сигурност и безопасност, НСО, СОБТ, охраната на съдебната власт, професионалната армия, полицията, частни и държавни охранителни структури!

Професията „Организация на охранителната дейност“ е точно за Вас, а професионалното обучение в ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“, ГР. СОФИЯ Ви гарантира подготовка с европейско качество, за да се изградите като професионалист с устойчиви знания, умения и професионални компетенции в най-високата четвърта квалификационна степен.

Обща квалификационна цел на обучението

Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на сигурността, които успешно изпълняват функциите по организацията и осъществяването на охранителните дейности и ефективно противодействат на престъпни посегателства срещу личността и собствеността.

Основни модули в програмата

 • Охранителни структури, взаимодействие с държавни органи и длъжностни лица
 • Бойни приложни техники и тактики на защита
 • Правила за боравене с огнестрелно оръжие и стрелкова подготовка
 • Работа с документи и тяхното съхранение
 • Гражданска, фирмена и банкова сигурност
 • Лична охрана
 • Технически системи за сигурност
 • Организация, форми и методи на охранителната дейност
 • Рискове и стратегии за снижаването им
 • Психологическа структура на охранителната дейност
 • Принципи на общуване, професионална етика и стандарти
 • Работа в екип
 • Икономически процеси и стопанска устойчивост
 • Права, задължения и отговорности на охранителя
 • Правна подготовка
 • Криминалистика
 • Долекарска помощ
 • Английски език

Компетенции

След завършване на обучението по професията обучаваният:

 • осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение на функционалните си задължения;
 • познава същността, принципите и видовете охранителна дейност;
 • познава и прилага изискванията на нормативните документи при изпълнение на задълженията си по охранителната дейност;
 • познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и европейските норми за защита правата и свободите на гражданите;
 • познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
 • познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 • умее да си служи със зачисленото му оръжие и помощни средства;
 • планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на възникнали проблеми, свързани с охранителната дейност;
 • организира ефективно работното си време и работното си място;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
 • умее да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания, като познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации; познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и особеностите на обектите за охрана; анализира създалите се ситуации и съобразно тях предприема необходимите действия;
 • познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;
 • познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и предотвратяване на престъпленията;
 • познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;
 • познава назначението, бойните свойства, техническите характеристики и устройството на късото и дългото стрелково оръжие и на помощните средства за отбрана;
 • познава способите и може да оказва долекарска помощ при нараняване с хладно, газово и огнестрелно оръжие;
 • умее да създава организация на охраната на обект;
 • познава формите и методите на охрана на обекти, лица и мероприятия;
 • определя степента на риска и разработва стратегии за снижаване на рисковете;
 • организира взаимодействието на физическата охрана при задействане на техническите системи за сигурност;
 • осъществява контрол на състава на охраната по изпълнение на функционалните задължения;
 • прилага дисциплинарни мерки и налагат санкции при нарушения на служителите от охраната;
 • оценява, атестира и стимулира служителите от охраната;
 • умее да извършва охранително проучване на обекти за охрана, да създава организация за охрана на лица, обекти и мероприятия.

Обучението в ЧПК „Международни услуги за охрана и сигурност“ по професия „Охранител“, специалност „Организация на охранителната дейност“ осигурява високо ниво на подготовка и придобиване на теоретични и практически умения

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в специализирана среда - стадиони, спортни зали, стрелбище и други спортни комплекси, оборудвани със спортни уреди и технически съоръжения, необходими за провеждането на високоефективен учебен и тренировъчен процес.

Обучението се води от преподаватели и инструктори с богат практически опит и теоретична подготовка. Учебният процес се организира в дневна и задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и практика по професията/специалността с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Охранител”, специалност „Организация на охранителната дейност“ - четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop