Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”
Парамедик

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 

Парамедик

Начало » Парамедик

Описание на професията

В Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" се обучават колежани за най-високата четвърта степен на професионална квалификация по професия "Парамедик". В момента ние сме единствения колеж в България, който предлага такова обучение, на много високо ниво. Срещу заявено желание и допълнително заплащане към свидетелството за професионална квалификация можем да издадем EUROPASS сертификат които заедно със свидетелството важи в цяла Европа.

Основната задача на спешната помощ е оказване на незабавна помощ при внезапно възникнала промяна в здравословното състояние на възрастни и деца и е насочена към предотвратяване на смърт, тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено важни органи и системи, както и усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода. Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение. Парамедикът работи самостоятелно /когато екипът е съставен само от парамедици/ или съвместно с медицински специалисти /лекари и специалисти по здравни грижи/, в зависимост от характера на поставената му задача и вида на спешния екип. В своята дейност парамедиците от 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация /СПК/ са подчинени на тези с 4-та СПК и на медицинските специалисти, а тези с 4-та СПК – на медицинските специалисти.

За обучение по професията „Парамедик" с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит. Необходимо е лицата да притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, придобито в съответствие с Наредба № 37/11.01.2008 г. и съгласно учебна документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от Министерството на образованието и науката и чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата.

В случай, че не притежават свидетелство за правоуправление на МПС, категория „B“, колежаните следва да завършат съответните курсове и да придобият необходимата правоспособност паралелно с колежанското обучение, за да могат след завършване на професионалното си обучение да упражняват успешно професионалната си дейност.

Парамедиците с 4-та квалификационна степен при спешно състояние оказват самостоятелно първа помощ и специализиран транспорт. При отсъствие на медицински специалист, парамедикът действа самостоятелно и носи персонална отговорност. В тези случаи той може да ръководи екип от парамедици. В екип с лекар или друг медицински специалист от лечебно заведение за спешна медицинска помощ той работи като асистент.

Парамедикът с 4-та квалификационна степен самостоятелно или с помощта на медицински специалист трябва да извършва първоначална оценка на състоянието и да оказва помощ на пациента на мястото на инцидента и по време на транспортирането му до лечебното заведение.

Парамедикът с 4-та степен на професионална квалификация трябва да умее да:

 • асистира на медицинските специалисти при оказване животоспасяваща помощ на пациенти в критично състояние на мястото на инцидента, по време на транспортирането и в спешното отделение;
 • контролира екип от парамедици;
 • транспортира пациент в критично състояние до лечебно заведение;
 • следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането му и оказва съответното обслужване в рамките на своите компетенции;
 • транспортира болни, ранени или други нуждаещи се от помощ пациенти, дори и да не са в критично състояние;
 • познава и работи с превозните средства и медицинското оборудване;
 • осъществява контакт с районните координационни централи и лечебните заведения.

Специални дейности

 1. Дейности в лечебни заведения за спешна медицинска помощ преди изпращането на екипа:

  проверка и установяване на оперативна готовност на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки);

  проверка на изправността на медицинската апаратура и комуникационните средства в превозните средства;

  проверка на наличните лекарствени продукти, медицински пособия и консумативи;

  даване указания на членовете на екипа и насочването им към съответните санитарни автомобили.

 2. Дейности в лечебни заведения за спешна медицинска помощ по време на работа на екипа:

  - уверено управление на превозното средство до местоназначението, използване на специалните права на тези превозни средства в движението;

  - извършване на оценка на обстановката на място и докладване в районната координационна централа;

  - асистиране на медицински специалисти или самостоятелно оказване на първа помощ;

  - организиране и ръководство на екипа от парамедици при оказване на спешна помощ;

  - транспортиране на пострадалия до лечебното заведение при осигуряване на необходимото обслужване;

  - осъществяване на контакт с районните координационни централи и лечебните заведения;

  - предаване на пациента на персонала в лечебното заведение.

 3. Дейности в лечебни заведения за спешна медицинска помощ след завръщане на екипа:

  - почистване и дезинфекция на превозното средство и на оборудването, както и контрол върху дейностите;

  - възстановяване на оперативната готовност на превозното средство и осъществяване на контрол;

  - обсъждане поведението на членовете на екипа, като е възможно включване на лекари и други медицински специалисти.

 4. Дейности в спешните отделения:

  - асистиране на медицинските специалисти при осъществяване на диагностично-лечебния процес и грижите за пациентите.

  Парамедикът трябва да знае, че оказването на спешна помощ на пациенти в критично състояние изисква най-висока степен на отговорност и благонадеждност. Въпреки екстремните условия, при които трябва да действа, той трябва да е в състояние бързо да взима решения, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента.

  Важни качества, които парамедикът трябва да притежава, са:

  - отвореност към човешките проблеми, психологически умения;

  - готовност за работа в екип;

  - благонадеждност, честност, дискретност;

  - съобразителност, организираност и способност за бързо реагиране и вземане на решение в критична ситуация.

Основни модули в програмата

 • Правна подготовка
 • Медицинска психология
 • Медицинска етика и деонтология
 • Анатомия и физиология
 • Хигиена
 • Медицинско оборудване
 • Основни видове болести и спешни състояния
 • Долекарска помощ и спасителни действия при спешни състояния
 • Анестезиология и реанимация
 • Ортопедия и травматология
 • Неврология
 • Акушерство и гинекология
 • Медицина на бедствените ситуации
 • Планинско спасяване
 • Латински език
 • Английски език с медицинска насоченост

Компетенции

След завършване на обучението по професията, обучаваният по специалността „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ”:

 • познава режима за движение на автомобилите със специално предназначение и умее да ги управлява;
 • знае стандартите за оборудване на специализираните превозни средства за спешна медицинска помощ;
 • познава и използва специалното оборудване в специализираните превозни средства за спешна медицинска помощ;
 • знае същността, целите, задачите и организацията на спешната медицинска помощ;
 • познава основните нормативни документи, регламентиращи спешната медицинска помощ;
 • работи в екип с парамедици и медицински специалисти;
 • познава характера на работа в спешната медицинска помощ ;
 • знае прийомите за действие на мястото на инцидента, по време на транспортирането на пациента и в спешното отделение;
 • умее да общува с пациентите и техните близки съобразно етичните норми и професионалната етика;
 • има познания по анатомия и физиология на човешкия организъм;
 • разпознава основните симптоми на спешните състояния при възрастни и деца;
 • може самостоятелно и в екип да оказва първа помощ на деца и възрастни;
 • може да работи и ръководи екип от парамедици;
 • участва и оказва практическа помощ на медицинските и немедицинските специалисти от екипа при стабилизирането на жизнените показатели на пациентите и подготовката им за транспортиране до лечебното заведение;
 • при необходимост може да съпровожда болния в линейката и да подпомага лекаря или друг медицински специалист при транспортирането;
 • извършва самостоятелно или под контрола на специалист специфични действия при спешни състояния, включително и ендотрахеална интубация;
 • познава и използва различните превързочни материали, медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и лекарствени продукти в спешната помощ;
 • познава и прилага правилата и нормите в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена;
 • умее да разпознава отклонения от нормалния работен режим на медицинската апаратура;
 • проявява способност за овладяване на различни критични ситуации и психологическа устойчивост в условията на стрес, носи отговорност за действията на екипа до пристигането на лекар;
 • проявява хуманно отношение към пациента и неговите близки;
 • умее да събира, обработва и предава необходимата информация, да попълва формуляри, да подготвя справки, да съставя протоколи и отчети.

Обучението в ЧПК „Международни услуги за охрана и сигурност“ по професия „Парамедик“, осигурява високо ниво на подготовка и придобиване на теоретични знания и практически умения

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – индивидуално и групово в клиничните бази на лечебни заведения, в центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, като се използва цялото налично оборудване.

Обучението се води от преподаватели и медицински специалисти с богат практически опит и научна подготовка. Учебният процес се организира в дневна и задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и практика по професията/специалността с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ“ - четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop