Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”
Спортен масажист

Новини

Осигуряване на общежитие

08.03.2019

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" осигурява на своите колежани, които не са от София, възможност за ползване на стая с две легла или единична стая в общежитието на Департамент за езиково обучение - ИЧС.Базата се ползва от колежаните по време на занятия в колежа и изпитни сесии. Цените са преференциални. Настаняването се извършва, след представяне на Уверение, издадено от колежа!


 

Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" разшири формите на обучение.

08.03.2019

От началото на 2019 година Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" предлага обучение в редовна; задочна, вечерна, индивидуална и самостоятелна форми на обучение.Увеличаването на възможностоте за обучение в горепосочените форми дава възможност на колежаните да планират и структурират времето си според тяхната заетост и възможности.Това дава по-голям достъп до предлаганите програми за обучение в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност". 


 

Започна записването за новата учебна 2019-2020 година

06.03.2019

Уважаеми кандидат-колежани, цените както и цялата информация относно кандидатстването и записването ви в Частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" можете да намерите в нашият сайт като отидете на  "ПРИЕМ". Ако се интересувате от модулите в програмите ни за обучение, и изучаваните предмето по професии и специалности, отидете на съответната професия и кликнете възху нея.

 


 

Спортен масажист

Начало » Спортен масажист

В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“, ГР. СОФИЯ ще получите КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СПОРТЕН МАСАЖИСТ ЗА ДВЕ, ВМЕСТО ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ! В нашия колеж ще получите необходимите знания и далеч по-висока професионална компетентност в сравнение с краткосрочните курсове за допълнителна специализация.

Ще можете да практикувате професията „Спортен масажист“ наравно със завършилите бакалавърска степен.

Придобилият ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПОРТЕН МАСАЖИСТ" може да заема длъжността "Спортен масажист" във всички спортни организации - юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Спортният масажист може да се реализира професионално и в клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) - професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел - професионални спортни клубове, както и в масажни студия.

Спортният масажист изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма, при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

Обща квалификационна цел на обучението

Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на спортния масаж, които професионално и ефективно изпълняват функциите си в учебно-тренировъчния и възстановителния процеси и състезателната дейност, и съдействат за развитието и популяризирането на спорта.

Основни модули в програмата

 • Теория и методика на физическото възпитание и на спортната тренировка
 • Анатомия и физиология
 • Биохимия и биомеханика
 • Знания за основните групи болести
 • Специфична подготовка по всички части на масажа /класически, лечебен и др./
 • Кинезитерапия
 • Здравни и етични апекти в заниманията със спорт
 • Психологическа подготовка
 • Правна подготовка и правилознание
 • Спортна медицина и долекарска помощ при спортен травматизъм

Компетенции

След завършване на обучението по професията обучаваният:

 • познава същността на спорта и неговите социални функции;
 • отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите от ръководните органи на спортната организация (или фирма);
 • разбира своята роля в дейността на спортната организация (или фирма), в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;
 • комуникира ефективно със спортистите, с колегите и с ръководството на спортната организация;
 • познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
 • познава законовата и подзаконовата уредба за образованието и младежта, за физическото възпитание и спорта и други правни норми, които имат отношения към професията и дейността на треньора;
 • прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по спорт, за опазване на човешкия живот и на околната среда;
 • разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на специализираната апаратура, съоръжения и консумативи, както и за тяхното съхранение и поддържане;
 • познава анатомо-физиологичните и социалнопсихологическите характеристики и особености на човешкия организъм и изменението им под въздействие на тренировъчната и спортно-състезателната дейност;
 • притежава знания за възрастовата динамика в развитието на човешкия организъм под влияние на активна състезателна дейност;
 • познава същността на спортната тренировка - основни понятия, тренировката като сложен адаптационен процес;
 • познава същността на тренировъчното натоварване, умората и възстановяването и спортната форма като специфичен адаптационен феномен;
 • познава класификацията, средствата и методите на спортния масаж;
 • владее техниките на различните видове масаж и ги прилага правилно;
 • запознат е със здравните, етичните и педагогическите аспекти на спорта (спортен травматизъм, биостимулиране, хранене, допинг и др.);
 • познава основните видове спортни травми и може да оказва долекарска помощ;
 • има основни знания за групите болести и за ограниченията, произтичащи от тях при при прилагането на едни или други масажни техники и средства
 • осигурява безопасност и сигурност на спортуващите.

Обучението в ЧПК „Международни услуги за охрана и сигурност“ по професията „Спортен масажист“, специалност „Спортен масаж“ осигурява високо ниво на подготовка и придобиване на теоретични знания и практически умения в практикуването на различните видове масаж и масажни техники.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – масажни студия и лечебни заведения, оборудвани с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Обучението се води от преподаватели и инструктори с богат практически опит и теоретична подготовка. Учебният процес се организира в дневна и задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и практика по професията/специалността с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Спортен масажист“, специалност „Спортен масаж“ - четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop