Уеб сайт на Международни услуги за охрана и сигурност Охранителна дейност
www.isps-bg.com
Уеб сайт на Център за професионално обучение към фирма Международни услуги за охрана и сигурност
www.isps-education.com
Официален регистър на частните професионални колежи на МОН
Резултати от изпити Графици
БГБГ | EN EN Facebook.com
Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност”
Спортен масажист

Новини

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

16.01.2017

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНИ КОЙТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, НО ЗА ВРЕМЕТО, В КОЕТО СЕ ОБУЧАВАТ В КОЛЕЖА, СЕ ЗАДЪЖАВАТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.ТОВА Е ПЕРСПЕКТИВА ЗА ЗАВЪРШИЛИ НО НЕ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА.


 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЕЖА

15.01.2017

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 004/14.04.2016 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ЧЛЕН 1 АЛИНЕЯ 4 .

1. КОЛЕЖАНИН, КОЙТО Е ДОВЕЛ И СЪДЕЙСТВАЛ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВ КОЛЕЖАНИН В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ" ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАН КАТО ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР В РАЗМЕР НА 5 % ОТ ДЪЛЖИМАТА ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРОФЕСИЯТА, ПО КОЯТО СЕ ОБУЧАВА.

2. ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % ДЪЛЖИМА НА КОЛЕЖАНИНА ДОВЕЛ ДРУГ КОЛЕЖАНИН СЕ ПРЕСМЯТА ОТ ТАКСАТА ПО ПРОФЕСИЯТА ЗА КОЯТО СЕ ОБУЧАВА И СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ ТАКСАТА ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР. АКО ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ МУ СЕМЕСТЪР СЕ НАЧИСЛЯВА КЪМ СЕМЕСТРИАЛНАТА МУ ТАКСА ЗА НЕГО.

3.ОТСТЪПКАТА ОТ 5 % СЕ ДЪЛЖИ САМО ЗА ЕДИН СЕМЕСТЪР ЗА ЕДИН ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, АКО ДОВЕЖДАЩИЯТ КОЛЕЖАНИН Е ДОВЕЛ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН КОЛЕЖАНИН, СЪОТВЕТНО ЗА ВСЕКИ НОВ ДОВЕДЕН И ЗАПИСАН КОЛЕЖАНИН, ПОЛУЧАВА НОВИ      5 % ОТСТЪПКА .


 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2017 - 2018 ГОДИНА!

06.01.2017

 

ЦЕНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ПРОФЕСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА НИ НА "ПРИЕМ"

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ! НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ РАЗВИЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНО В ОБЛАСТИ, В КОИТО МНОГО ОТ ВАС ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ УСПЕШНО ! НИЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРЕДЛАГАМЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ "ПАРАМЕДИК" ЗА 4-ТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДО 2020 ГОДИНА, ПО ДУМИТЕ НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР, ТРЯБВА ДА СЕ ВЛЕЯТ В СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА ПОМОЩ 2000 ПАРАМЕДИЦИ....ЕДИНСТВЕНИТЕ СМЕ НИЕ, НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ, ОБУЧЕНИЕТО Е ДВЕ ГОДИНИ.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАПИСВАНЕТО НА КОЛЕЖАНИ В КОЛЕЖА ВИЖТЕ НА "ПРИЕМ".


 

Спортен масажист

Начало » Спортен масажист

В ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ“, ГР. СОФИЯ ще получите КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СПОРТЕН МАСАЖИСТ ЗА ДВЕ, ВМЕСТО ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ! В нашия колеж ще получите необходимите знания и далеч по-висока професионална компетентност в сравнение с краткосрочните курсове за допълнителна специализация.

Ще можете да практикувате професията „Спортен масажист“ наравно със завършилите бакалавърска степен.

Придобилият ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СПОРТЕН МАСАЖИСТ" може да заема длъжността "Спортен масажист" във всички спортни организации - юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Спортният масажист може да се реализира професионално и в клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) - професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел - професионални спортни клубове, както и в масажни студия.

Спортният масажист изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма, при планиране и извършване на определените от работодателя трудови дейности.

Обща квалификационна цел на обучението

Подготовка на високо квалифицирани, компетентни специалисти в сферата на спортния масаж, които професионално и ефективно изпълняват функциите си в учебно-тренировъчния и възстановителния процеси и състезателната дейност, и съдействат за развитието и популяризирането на спорта.

Основни модули в програмата

 • Теория и методика на физическото възпитание и на спортната тренировка
 • Анатомия и физиология
 • Биохимия и биомеханика
 • Знания за основните групи болести
 • Специфична подготовка по всички части на масажа /класически, лечебен и др./
 • Кинезитерапия
 • Здравни и етични апекти в заниманията със спорт
 • Психологическа подготовка
 • Правна подготовка и правилознание
 • Спортна медицина и долекарска помощ при спортен травматизъм

Компетенции

След завършване на обучението по професията обучаваният:

 • познава същността на спорта и неговите социални функции;
 • отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите от ръководните органи на спортната организация (или фирма);
 • разбира своята роля в дейността на спортната организация (или фирма), в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;
 • комуникира ефективно със спортистите, с колегите и с ръководството на спортната организация;
 • познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • намира и съхранява информация в компютъра, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
 • познава законовата и подзаконовата уредба за образованието и младежта, за физическото възпитание и спорта и други правни норми, които имат отношения към професията и дейността на треньора;
 • прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по спорт, за опазване на човешкия живот и на околната среда;
 • разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на специализираната апаратура, съоръжения и консумативи, както и за тяхното съхранение и поддържане;
 • познава анатомо-физиологичните и социалнопсихологическите характеристики и особености на човешкия организъм и изменението им под въздействие на тренировъчната и спортно-състезателната дейност;
 • притежава знания за възрастовата динамика в развитието на човешкия организъм под влияние на активна състезателна дейност;
 • познава същността на спортната тренировка - основни понятия, тренировката като сложен адаптационен процес;
 • познава същността на тренировъчното натоварване, умората и възстановяването и спортната форма като специфичен адаптационен феномен;
 • познава класификацията, средствата и методите на спортния масаж;
 • владее техниките на различните видове масаж и ги прилага правилно;
 • запознат е със здравните, етичните и педагогическите аспекти на спорта (спортен травматизъм, биостимулиране, хранене, допинг и др.);
 • познава основните видове спортни травми и може да оказва долекарска помощ;
 • има основни знания за групите болести и за ограниченията, произтичащи от тях при при прилагането на едни или други масажни техники и средства
 • осигурява безопасност и сигурност на спортуващите.

Обучението в ЧПК „Международни услуги за охрана и сигурност“ по професията „Спортен масажист“, специалност „Спортен масаж“ осигурява високо ниво на подготовка и придобиване на теоретични знания и практически умения в практикуването на различните видове масаж и масажни техники.

Професионалното обучение се организира в подходяща учебна среда, осигурена със съвременно оборудване и съобразена с изискванията на професията. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда – масажни студия и лечебни заведения, оборудвани с необходимите съоръжения за провеждането на високоефективен учебно-тренировъчен процес.

Обучението се води от преподаватели и инструктори с богат практически опит и теоретична подготовка. Учебният процес се организира в дневна и задочна форма. Срокът на обучение е две години и приключва с държавен изпит по теория и практика по професията/специалността с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация по професията „Спортен масажист“, специалност „Спортен масаж“ - четвърта степен на професионална квалификация. Документът е с европейска валидност.

УниКредит Булбанк Токуда Болница Спортмед Център BGtop